Algemene voorwaarden

 

Sabine Breuls Advocatuur & Mediation

1. Sabine Breuls Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak, gevestigd te Dalfsen en handelt onder de naam Sabine Breuls Advocatuur & Mediation.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Sabine Breuls Advocatuur & Mediation of daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven.

3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Sabine Breuls Advocatuur & Mediation. Cliënt stemt ermee in dat de opdracht wordt uitgevoerd door Sabine Breuls Advocatuur & Mediation of daarvoor werkzame (rechts) personen. Deze (rechts)personen zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, dit in afwijking van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Voor uitvoering van de opdracht is Sabine Breuls Advocatuur & Mediation bevoegd om namens cliënt overeenkomsten met derden af te sluiten, zoals met deurwaarders, procesadvocaten, koeriers etc.  

5. Cliënt stemt ermee in om al dan niet in verband met de opdracht binnen het kantoor van Sabine Breuls Advocatuur & Mediation bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen het kantoor van Sabine Breuls Advocatuur & Mediation die daartoe enig nut hebben in verband met het uitvoeren van de opdracht of relatiebeheer. Cliënt stemt ermee in dat gebruik wordt gemaakt van e-mail voor correspondentie met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden.

6. Sabine Breuls Advocatuur & Mediation kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van de opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever in kennis te mogen stellen. Door het verlenen van de opdracht bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor toestemming te verlenen.

7. Cliënt is voor de uitvoering van de opdracht het honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting, verschuldigd. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan zoals te betalen griffierechten. Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend door de aan de werkzaamheden bestede tijd te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief van de betrokken medewerkers die de werkzaamheden hebben verricht. Sabine Breuls Advocatuur & Mediation is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

8. Sabine Breuls Advocatuur & Mediation is steeds gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen. De hoogte van het voorschot is geen indicatie van de uiteindelijke kosten. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotfactuur van de desbetreffende opdracht. Als de overeenkomst van opdracht bestaat tussen Sabine Breuls Advocatuur & Mediation  en meer cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.

9. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in artikel 7 slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van cliënt komen. 

10. In beginsel wordt ééns per maand gefactureerd. Betaling van facturen van Sabine Breuls Advocatuur & Mediation dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan Sabine Breuls Advocatuur & Mediation een vertragingsrente verschuldigd van 1% per (gedeelte van de) maand en minimaal € 40,= incassokosten. Betaling door of ten behoeve van cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de factuur die het langst openstaat. Indien Sabine Breuls Advocatuur & Mediation tegen cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als het voorschot of enige andere opeisbare factuur niet tijdig betaald is.

11. De aansprakelijkheid van Sabine Breuls Advocatuur & Mediation jegens cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot de gevallen waarin door de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Sabine Breuls Advocatuur & Mediation aansprakelijk zou zijn voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

12. Sabine Breuls Advocatuur & Mediation neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur voor wat betreft de juridische dienstverlening.  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de juridische dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Indien de opdracht als mediator wordt uitgevoerd, zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-Klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Voor het overige is uitsluitend de rechter in Zwolle bevoegd.

13. Sabine Breuls Advocatuur & Mediation verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring zoals te vinden is op onze website.

Deze algemene voorwaarden zijn op 9 mei 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 74358995.  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn