Privacy verklaring

Sabine Breuls Advocatuur en Mediation verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.  

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:   

Sabine Breuls, eigenaar van Sabine Breuls Advocatuur en Mediation.  

Contactgegevens:  

Mail: info@sabinebreuls.nl 

Tel: 0529 434 755  

Het gebruik van persoonsgegevens 

Sabine Breuls Advocatuur en Mediation verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Sabine Breuls Advocatuur en Mediation persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.   

Het gaat om de verwerking van o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • Burgerservicenummer (alleen indien sprake is van een wettelijke verplichting) 
 • Pasfoto (alleen indien sprake is van een wettelijk verplichting) 
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden of (medische) gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie) 
 • Gespreksverslagen 
 • Inhoud van communicatie 
 • IP-adres 

Doeleinden  

Sabine Breuls Advocatuur en Mediation verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:  

 • Het uitvoeren van de opdrachtbevestiging, waaronder een goede en efficiënte dienstverlening op het terrein waarop Sabine Breuls Advocatuur en Mediation actief is; 
 • voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen; 
 • nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijv. identificatie in het kader van de Wwft , nakoming van het MfN reglement en/of de Advocatenwet; 
 • een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • marketing; 
 • de verbetering van de dienstverlening; 
 • het informeren van cliënten over relevante ontwikkelingen op het gebied waarop Sabine Breuls Advocatuur en Mediation actief is of informatie over haar dienstverlening. 

Verstrekking aan derden 

Sabine Breuls Advocatuur en Mediation zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden of tenzij Sabine Breuls Advocatuur en Mediation op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.  

Beveiliging  

Sabine Breuls Advocatuur en Mediation beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.   

Bewaartermijn 

Sabine Breuls Advocatuur en Mediation zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Daarnaast gelden wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht waaraan Sabine Breuls Advocatuur en Mediation zich dient te houden.   

Uw rechten 

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@sabinebreuls.nl  

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.   

Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens.  

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn